En excentrisk muskelaktivitet som direkt efterföjls av en koncentrisk aktivitet kallas för stretch-shorterning cykeln (SSC). Syftet med SSC är att utvinna mer kraft ur den koncentriska rörelsen.

 

Inom flera idrotter utnyttjas ibland en maximal SSC t ex i vadmuskelaturen vid höjdhopp och längdhopp, medan man vid löpning upprepar flera SSC efter varandra.

 

Ett annat exempel på när SSC utnyttjas är när man kastar t ex spjut och diskus.

 

Koncentrisk muskelstyrka ökar avsevärd genom att låta en excentrisk muskelaktivitet direkt föregå en koncentrisk rörelse. Den ökade kraften under den koncentriska faseni en SSC, beror dels på de elastiska egenskaperna i sena och muskelatur men även på en reflexmässigt ökad neuromuskulär aktivering.

 

Att utnyttja SSC är ett effektivt sätt för kroppen att utveckla kraft. De mycket höga belastningar som kroppen uttsätts för under en SSC vid övergången mellan den excentriska och den koncentriska fasen är en av förklaringarna till att muskel- och senskador uppstår i samband med motion och idrott.

 

Det finns olika förklaringar till den ökade koncentriska prestationsförmågan vid en SSC. När en aktiv muskel blir uttöjd ökar muskeln spänning och den kan lagra elastisk energi, vilket sedan kan uttnyttjas i den efterföljande koncentriska rörelsen(gummibandseffekten) .

En uttänjning av en aktiv muskel påverkar muskelspolarna, vilka via sträckrefexen stimulerar muskeln till ökad aktivitet.

Dessutom är muskeln redan fullt aktiverad i början av den koncentriska fasen vilket gör att man kan utföra rörelsen med full kraft redan från början av den koncentriska rörelsen.

 

Stiffnes

 

Ett sätt att mäta denna elasticitet är att mäta stiffnes(styvhet) i muskel och sena. Med stiffnes menas det motstånd i muskel/sen komplexet som erhålles då man med en given yttre kraft sträcker ut strukturerna en viss bestämd längd.

 

Tendon(senans) stiffness(St)  är konstant med ökad stimulering vilket är desamma som ökad kontraktionskraft. Muskelns stiffnes(Sm) däremot ökar linjärt med ökad kontraktionskraft. Med andra ord kan stiffness i muskeln även definieras som aktiv stiffness då denna är beroende av antalet aktiva korsbryggor och därmed stimuleringsnivå.

 

Man kan då förstå att stiffness i muskulaturen är beroende av kontraktionskraften i den undersökta muskeln. Stiffnes i senan representerar de passiva sturkturerna i både sena och muskelatur och skulle således kunna kallas för enbart passiv stiffness.

 Per dropjumpPer DJ                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS DJ 2